Hình Ảnh: Trại bồi dưỡng Huynh Trưởng cầm Đoàn Ngành Thanh, Thiếu Nữ Miền Khánh Hòa năm 2012

Văn phòng BHD – GĐPT Đồng Nai

                                                                        Phụ tá TTK đặc trách Truyền thông thực hiện.

                                                              Hình ảnh: Trí Đại NGUYỄN TĂNG PHƯỚC thực hiện

Bài khác nên xem

BĐD GĐPT Diên Khánh tổ chức Liên Trại Huấn luyện Anôma Niliên – Tuyết Sơn năm 2012

phuocthanh

BHD GĐPT Khánh Hòa tổ chức Trại họp bạn Ngành Đồng hè 2012

phuocthanh

GĐPT Vạn Thọ – Đức Trọng trực thuộc BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức chu niên lần THỨ 17

phuocthanh