Hình Ảnh: Trại bồi dưỡng Huynh Trưởng cầm Đoàn Ngành Thanh, Thiếu Nữ Miền Khánh Hòa năm 2012

Văn phòng BHD – GĐPT Đồng Nai

                                                                        Phụ tá TTK đặc trách Truyền thông thực hiện.

                                                              Hình ảnh: Trí Đại NGUYỄN TĂNG PHƯỚC thực hiện

Bài khác nên xem

GĐPT Dak Lak: Ban Đại Diện Gia Đình Phật Tử huyện Krông Pắc tổ chức trại bay Kiền Trắc

Cảm nhận từ hình ảnh người Phụ Nữ trong Phật giáo

phuocthanh

Ngành Đồng BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn: Tổ chức sinh hoạt Đàn Kiểu Mẫu.

phuocthanh