Hình Ảnh: Trại bồi dưỡng Huynh Trưởng cầm Đoàn Ngành Thanh, Thiếu Nữ Miền Khánh Hòa năm 2012

Văn phòng BHD – GĐPT Đồng Nai

                                                                        Phụ tá TTK đặc trách Truyền thông thực hiện.

                                                              Hình ảnh: Trí Đại NGUYỄN TĂNG PHƯỚC thực hiện

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Khánh Hòa tổ chức Trại họp bạn Ngành Đồng hè 2012

phuocthanh

Ngày Hạnh khu vực Da Lat

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Khai Mạc Trại Trúc Lâm 7 – 2018

phuocthanh