BHD GĐPT Ninh Thuận: Siêu Sanh Tịnh Độ

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Ninh Thuận được tin

Phật Tử Nguyễn thị  Bính – Pháp danh Như Khai

Sinh năm Bính tý (1936) tại Bình Định – hưởng thọ 77 tuổi.

Là Hiền Thê của  Anh Như Thật Nguyễn Công Minh.

Phó Trưởng Ban Điều Hành, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Vừa mệnh chung lúc 11h20 ngày 5.6.2012(16.04 nhuận.Nhâm Thìn)

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Ninh Thuận

Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương Linh của Chị Siêu Sanh Tịnh Độ

VP BHD GĐPT Ninh Thuận

Bài khác nên xem

ANH NGUYÊN PHƯƠNG HOÀNG TRỌNG CANG

nhuanphap

Tang lễ cố Gia trưởng GĐPT Cam Bình (thuộc BHD Cam Ranh)

Cửa hàng từ thiện Phật giáo mở cánh cửa phương tiện

phuocthanh