BHD GĐPT Bình Định Thành kính bái vọng cố Đại lão Hoà Thượng Thích Hộ Giác

Bài khác nên xem

Tân Xuân Khánh Chúc

Huệ Quang GĐPTVN

Tin Buồn

phuocthanh

BHD Trung Ương Phân Ưu

ducquang