BBT Trang Nhà Kính Viếng

Nguyện cầu hương linh Phật Tử:

NGUYỄN KHẮC GIA, PD TÂM DU, HIỆU NIỆM PHONG

Là thân phụ  huynh trưởng Tâm Niệm – Nguyễn Khắc Hà Cao Đăng Phật Quốc.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Định: Siêu Sanh Phật Quốc

phuocthanh

Bản Tin Bình Thuận: Chia Buồn Cùng HT Cấp Tín Tâm Vinh Trần Uýnh

phuocthanh

BHD GĐPT Bình Phước: nguyện cầu vãng sanh Cực Lạc Quốc

phuocthanh