BBT Trang Nhà Kính Viếng

Nguyện cầu hương linh Phật Tử:

NGUYỄN KHẮC GIA, PD TÂM DU, HIỆU NIỆM PHONG

Là thân phụ  huynh trưởng Tâm Niệm – Nguyễn Khắc Hà Cao Đăng Phật Quốc.

Bài khác nên xem

Khấp Báo

datthinh

BHD GĐPT Quảng Nam 2: Nguyện cầu Vãng sanh Cực Lạc Quốc

phuocthanh

BHD.GĐPT Ninh Thuận thành kính phân ưu