Nhạc Phẩm Ơn Phú Lâu Na – Anh Lạc

Sẽ rất thiếu sót nếu không đem bài hát này chuyển giao cho các Trại Phú Lâu Na – Năm đó anh Luyện đã bị tai biến rất yếu nhưng vẫn cùng chị ngồi xe theo Ban Quản Trại lên Đồng Nai – trên đường đi anh đã hướng dẫn bài hát này ( có phụ họa)với âm điệu bi tráng trầm hùng.

Đức Quảng ghi lại

Bài khác nên xem

Giác Ngộ – Tâm Minh Ngô Tằng Giao (trích dịch “ZEN FABLES FOR TODAY” của Richard McLean.)

phuocthanh

CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN

nhuanphap

Tưởng nhớ về anh

nhuanphap