GFDPT Khánh Trà (BHD GĐPT Bình Thuận)tổ chức thi vượt bậc năm 2012

 Hằng năm vào ngày Đức Phật Thành Đạo vào ngày mùng 8/12 ( AL ) . Cũng là ngày mà toàn thể BHT GĐPT Khánh Trà tổ chức thi vượt bậc cho đoàn sinh . Nhưng năm nay do phật sự đa đoan nên BHT dời ngày thi của đơn vị vào ngày 30/12/2012 nhằm ngày 18/11/2012 ( âm lịch ) . Để kịp trao phẩn thưởng và cấp chứng chỉ cho đoàn sinh đã trúng cách trong bậc học vào ngày lễ Đức Phật Thành Đạo sắp tới vào ngày mùng 8/12 (AL) . Tuy trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà các em phải lo học ở trường để chuẩn bị cho thi học kỳ và các em phải lo ôn tập trong kỳ thi ôn tập vừa qua . Qua kỳ ôn tập trong khoảng một tháng các em phải lo học để chuẩn bị kỳ thi vượt bậc của các em trong suốt một năm học . Nhìn các em của mình không khác gì tất cả ACE Htr của chúng ta ngày sưa . Thế hệ đàn anh đi trước , thì có thế hệ đàn em của chúng ta kế thừa sứ mạng tiếp nối mai sau . Trong suốt một năm học các bậc học từ Bậc Mở Mắc – Đến Bậc Sơ Thiện đểu kết thúc phần thi khảo sát của các anh chị rất là vui vẻ trong kỳ thi này .

Sau đây là thành phần Ban Huynh Trưởng -Ban Giám Khảo trong ngày thi của đơn vị :

   Htr Cấp Tín  :     Gia Trưởng : Tâm  Mẫn – Nguyễn Hữu Chẩn
   Htr Cấp Tín  :     Liên Đoàn Trưởng Nam : Đổng Công – Phạm Đình Nghị
   Htr Cấp Tín  :     Liên Đoàn Trưởng Nữ  : Diệu Mãn – Ngô Thị Mến
   Htr Cấp Tập :     Thư Ký : Nguyên Tưởng – Lê Thị Lý
   Htr Cấp Tập :      Đoàn Trưởng Thiếu Nam  : Tâm Ân – Nguyễn Thiên     Hồng
   Htr Cấp Tập       Đoàn Trưởng Thiếu Nữ : Diêu Hà – Nguyễn Thị Hồng
   Htr Cấp Tập   :   Đoàn Trưởng Oanh Vũ Nam
                               Nguyên Trí – Nguyễn Hữu Anh Dũng
   Htr Sơ Cấp  :      Đoàn Phó Oanh Vũ Nam: Quảng Tín – Lương Quang  Trung
  Htr Cấp Tập   :    Đoàn Trưởng Oanh Vũ Nữ : Nguyên Tưởng – Lê Thị Lý
 Và sau đây là một số hình ảnh trong ngày thi của đoàn sinh GĐPT Khánh Trà –trực thuộc – BHD GĐPT Bình Thuận .
Sau đây là nghi thức lễ truyền thống của GĐPT Việt Nam .
                                                            
các em chuẩn bị kỳ thi vượt bậc của mình . Trong rất là căn thẳng
                                Quảng Tín – Lương Quang Trung

 

Bài khác nên xem

Thượng tọa Thích Nhuận Châu hướng dẫn tu học cho HTr GĐPT Khánh Hòa

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức tổng kết và trao chứng chỉ kết khóa Bậc kiên 14 năm 2014.

phuocthanh

Kinh Thiện Sinh

datthinh