GFDPT Khánh Trà (BHD GĐPT Bình Thuận)tổ chức thi vượt bậc năm 2012

 Hằng năm vào ngày Đức Phật Thành Đạo vào ngày mùng 8/12 ( AL ) . Cũng là ngày mà toàn thể BHT GĐPT Khánh Trà tổ chức thi vượt bậc cho đoàn sinh . Nhưng năm nay do phật sự đa đoan nên BHT dời ngày thi của đơn vị vào ngày 30/12/2012 nhằm ngày 18/11/2012 ( âm lịch ) . Để kịp trao phẩn thưởng và cấp chứng chỉ cho đoàn sinh đã trúng cách trong bậc học vào ngày lễ Đức Phật Thành Đạo sắp tới vào ngày mùng 8/12 (AL) . Tuy trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà các em phải lo học ở trường để chuẩn bị cho thi học kỳ và các em phải lo ôn tập trong kỳ thi ôn tập vừa qua . Qua kỳ ôn tập trong khoảng một tháng các em phải lo học để chuẩn bị kỳ thi vượt bậc của các em trong suốt một năm học . Nhìn các em của mình không khác gì tất cả ACE Htr của chúng ta ngày sưa . Thế hệ đàn anh đi trước , thì có thế hệ đàn em của chúng ta kế thừa sứ mạng tiếp nối mai sau . Trong suốt một năm học các bậc học từ Bậc Mở Mắc – Đến Bậc Sơ Thiện đểu kết thúc phần thi khảo sát của các anh chị rất là vui vẻ trong kỳ thi này .

Sau đây là thành phần Ban Huynh Trưởng -Ban Giám Khảo trong ngày thi của đơn vị :

   Htr Cấp Tín  :     Gia Trưởng : Tâm  Mẫn – Nguyễn Hữu Chẩn
   Htr Cấp Tín  :     Liên Đoàn Trưởng Nam : Đổng Công – Phạm Đình Nghị
   Htr Cấp Tín  :     Liên Đoàn Trưởng Nữ  : Diệu Mãn – Ngô Thị Mến
   Htr Cấp Tập :     Thư Ký : Nguyên Tưởng – Lê Thị Lý
   Htr Cấp Tập :      Đoàn Trưởng Thiếu Nam  : Tâm Ân – Nguyễn Thiên     Hồng
   Htr Cấp Tập       Đoàn Trưởng Thiếu Nữ : Diêu Hà – Nguyễn Thị Hồng
   Htr Cấp Tập   :   Đoàn Trưởng Oanh Vũ Nam
                               Nguyên Trí – Nguyễn Hữu Anh Dũng
   Htr Sơ Cấp  :      Đoàn Phó Oanh Vũ Nam: Quảng Tín – Lương Quang  Trung
  Htr Cấp Tập   :    Đoàn Trưởng Oanh Vũ Nữ : Nguyên Tưởng – Lê Thị Lý
 Và sau đây là một số hình ảnh trong ngày thi của đoàn sinh GĐPT Khánh Trà –trực thuộc – BHD GĐPT Bình Thuận .
Sau đây là nghi thức lễ truyền thống của GĐPT Việt Nam .
                                                            
các em chuẩn bị kỳ thi vượt bậc của mình . Trong rất là căn thẳng
                                Quảng Tín – Lương Quang Trung

 

Bài khác nên xem

Tam Giới

datthinh

Bát Chánh Đạo

datthinh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 5/2017

Tâm Lễ