Đại lễ Phật đản PL 2557 tại Tu viện Quảng Hương Già Lam

IMG_1878
Vui thay, đức Phật ra đời !

Vui thay, Pháp mầu được giảng !

Vui thay, chư Tăng hòa hợp !

Và hòa hợp mà giữ giới, vui thay !

Phật đản sanh nhân thế hân hoan mừng vui vì Phật là chân, là thiện, là an lạc. Phật hiền thiện an lạc nên ai nghĩ tưởng đến Phật tức là an lạc trong lòng.

“Này Visàkhà Thánh đệ tử niệm nhớ về Phật: Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn”. Do vị ấy niệm Phật như vậy, tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận”. Hơn 2.500 năm về trước Phật ra đời ở Ấn Độ “vì hạnh phúc an lạc cho số đông”. Ngày nay chúng sinh trên cõi trần thế này vẫn may mắn tìm thấy niềm tin và nguồn an ủi lớn nhờ những lời dạy hiền thiện của Phật. Kinh Tăng Chi Bộ nói rằng Phật ra đời là vận may lớn cho nhân thế, vì Phật có đủ uy đức “Khiến cho số đông xa lìa ác pháp, an trú vào tiện pháp”

Sáng nay ngày rằm tháng tư năm Quý Tỵ (24.05.2013), Tu Viện Quảng Hương Già Lam tổ chức Đại Lễ Phật Đản, kỷ niệm 2637 năm đức từ phụ ra đời. Chứng minh Đại Lễ Phật Đản cung đón Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn – Viện chủ Tu viện, Hoà Thượng Thích Nguyên Giác – trú trì cùng chư tôn đức của bản viện.

Về phía BHD TƯ GĐPT Việt Nam có Anh Như Thật Nguyễn Công Minh – PhóTrưởng Điều Hành, Anh Nguyên Hoành Lê Văn San – Phó Trưởng ban Ngành Nam, quý Anh Chị trong thường vụ, quý Anh Chị Uy viên, phụ tá Ủy viên BHD TƯ, Anh Thiện Tịnh Lê Văn Nghệ Đại Diện BHD Trung Ương tại Miền Quảng Đức, Anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường Trưởng Ban BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn, Anh Quảng Bình Nguyễn Thanh Lân – Trưởng Ban BHD GĐPT Gia Định, cùng toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh Miền Quảng Đức, đông đảo qúy bác Phật tử trong đạo tràng tu bát quan trai, các chúng Dược vương… tín đồ Phật tử.

Bài cảm niệm Phật Đản do Hòa Thượng Viện Chủ tuyên đọc :

Kính lạy đức Từ phụ Thích ca mâu ni Như lai,

Toàn thể chúng con, xuất gia cũng như tại gia, hôm nay cùng tề tựu dưới hóa thân thánh thiện của Ngài đang đứng uy nghi trên lễ đài trang nghiêm để kỷ niệm một sự kiện hy hữu trên thế gian này cách đây 2637 năm, ngày Thế tôn xuất hiện ở đời, đem ánh sáng trí tuệ dẫn dắt quần sanh ra khỏi bóng tối đầy đau khổ. Chúng con xin dâng lên Ngài lòng tôn kính vô biên và niềm tin bất động đối với giáo pháp của Thế tôn khai thị.

Kính bạch chư tôn thiền đức,

Kính thưa toàn thể Phật tử,

Đản sanh tại thành Ca tỳ la vệ, nước Ấn độ, đức Thế tôn đem đến cho muôn loài, bức thông điệp cứu khổ vĩ đại và độc đáo. Trong bối cảnh xã hội, tư tưởng và văn hóa Ấn độ bấy giờ, sự thống khổ trong đời sống, cũng như nỗi khát vọng về sinh tồn và hạnh phúc của con người được giải quyết trên nền tảng tin tưởng vào những học thuyết chủ trương hưởng thụ lạc thú trần gian ngay trong hiện tại hay hướng đến lạc thú ở thiên giới siêu nhiên. Đức thế tôn cảnh giác con người hãy ý thức về những hệ lụy mà các học thuyết ấy mang lại. Bằng nhiều phương tiện, Ngài chỉ cho họ thấy, chúng không giải quyết được dứt điểm những thống khổ luôn luôn đè nặng trên kiếp người, không thỏa mãn được cơn thèm khát bất tử và hạnh phúc vĩnh cữu. Trái lại, chúng có thể trở thành nhân tố chính yếu đẩy thân phận muôn loài vào biển khổ tối tăm bất tận, một khi con người bám cứng lấy những chủ thuyết sai lạc ấy và để chúng thúc đẩy mọi hành vi của mình vào con đường bất thiện.

Bằng tuệ giác chân chính về lý Duyên khởi Nghiệp báo, đức Thế tôn chỉ cho con người thấy rõ sự hình thành của đời sống muôn loài và các tác nhân gây ra khổ đau : Hành vi chúng sanh định hình đời sống chúng sanh, và hành vi bất thiện đẩy đời sống ấy vào nẻo khổ đau. Với sự thật đơn giản ấy, Thế tôn đặt quyền quyết định đời sống của muôn loài vào chính bản thân của họ, và Ngài khai thị con đường độc nhất đưa con người thoát khỏi khổ đau, đạt đến an vui mãi mãi. Con đường ấy chính là Trung đạo, cũng gọi là Thánh đạo tám phần, vì nó giúp con người tách rời mọi hành vi bất thiện nơi thân miệng ý, nâng cao giá trị nhân cách của mình để có được một đời sống an vui ngay trong hiện tại và mãi mãi về sau.

Ngày nay, với những kinh nghiệm tích lũy được trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, với những tiến bộ vượt bật trong mọi lãnh vực khoa học, hơn bao giờ hết, chúng ta nhận thức được một cách sâu sắc sự tương quan mật thiết và tác động hỗ tương giữa mọi mặt của đời sống, giữa con người với con người, dân tộc với dân tộc, tôn giáo với tôn giáo, hành tinh với hành tinh… Cùng lúc, dưới ánh sáng của giáo lý Thế tôn khai thị, chúng ta nhận ra được một cách xác thực đâu là nguyên nhân chính yếu cho những xung đột triền miên vì mâu thuẫn giữa những bộ phận này với bộ phận khác của nhân loại. Điều ấy nói lên sự cần thiết phải có những ứng xử thích hợp, làm căn bản cho việc xây dựng một thế giới hòa bình, an vui, văn minh và tiến bộ. Nghĩa là, Bát chánh đạo mà Thế tôn khai thị từ ngàn xưa vẫn là một giải pháp căn bản, độc đáo và cần thiết dường nào trong việc giải quyết những vấn đề tồn tại trong đời sống của thế giới chúng ta ngày nay.

Để kỷ niệm thiết thực ngày Thế tôn xuất hiện ở đời vì bản nguyện độ sanh, toàn thể chúng ta hãy cùng nhau phát nguyện luôn luôn vận dụng Bát chánh đạo, di sản vô giá của Ngài, mà siêng năng rèn luyện bản thân, thanh lọc các hành vi của mình sạch hết mọi thứ lầm lỗi. Đó chính là nén hương lòng tối thắng chúng ta dâng lên cúng dường đức Phật, là sự thừa tự chánh pháp đích thực.

Kính thưa quý vị,

Cách đây 50 năm, vừa tròn nửa thế kỷ, Phật giáo Việt nam lâm Pháp nạn. Ngày 6-5-1963 chế độ độc tài Ngô Đình Diệm ra lệnh triệt hạ cờ Phật giáo trong ngày lễ Phật đản, tiếp đến đem xe tăng thiết giáp cán tám em GĐPT chết thê thảm và nhiều người bị thương tại đài Phát thanh Huế. Ngày 11-6-1963 tại ngã tư đường Lê Văn Duyệt – Phan Đình Phùng, Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu với tâm nguyện:

Đệ tử hôm nay nguyện đốt mình

Làm đèn soi sáng nẻo vô minh

Khói thơm cảnh tỉnh bao người ác

Tro trắng san bằng hố bất bình

Thân cháy nát tan ra tro trắng

Thần thức nương vể giúp sinh linh

Hỡi ai mộng ảo còn đang mộng

Hãy gấp tỉnh đi kẻo giật mình.

Sau Bồ tát Thích Quảng Đức, còn tiếp tục một số đông Tăng, Ni, Phật tử phát nguyện tự thiêu. Đêm 20 rạng ngày 21-8-1963, chế độ độc tài Ngô Đình Diệm tiến hành kế hoạch nước lũ, tấn công vào hầu hết các ngôi chùa, bắt hết các vị lãnh đạo Phật giáo giam giữ, v.v…

Giờ phút này đứng trước lễ đài Phật đản, chúng ta thành tâm tưởng niệm tinh thần hy sinh cao cả vì Đạo quên mình, của các bậc tiền bối hữu công, đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt xương máu, để chúng ta có ngày hôm nay, nguyện noi gương các Ngài tinh tấn tu học, hoằng pháp lợi sanh là sự nghiệp.

Nguyện chư Phật thường trú trong mười phương thế giới, gia trì oai lực cho tất cả Phật tử dũng mãnh tinh tấn, hướng đến mục đích chứng đắc, thành tựu mục đích cứu cánh của mỗi chúng sanh trong luân hồi vô tận.

Nam mô Lâm tỳ ni viên Vô ưu thọ hạ thị hiện đản sanh Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phút nhập từ bi quán để tưởng niệm chư hùng liệt sĩ vị quốc vong thân, Vị pháp thiêu thân, vị pháp vong thân chư Thánh tử đạo, đồng bào Phật tử hy sinh vì trường tồn của Phật Giáo

Thế giới chúng con hôm nay tha thiết chấp tay cầu nguyện cho hoa Vô Ưu trở lại trong lòng người.Nhân loại của chúng con đã đau khổ nhiều vì hận thù cố chấp, xin cho đóa hoa Ưu Đàm Bát La năm xưa xuất hiện lại trên quê hương chúng con.

Những đóa hoa tươi thắm dâng lên đức đại giác ngộ do GĐPT Đức Chơn dâng cúng. Hoà Thượng Trú Trì cung tuyên pháp ngữ, tụng bài sám Đức Phật Đản sanh, lời niệm Phật, tứ hoằng thệ nguyện của đạo tràng vang rền trong không gian trang nghiêm tĩnh lặng.

Từng chùm bong bóng bay khắp bầu trời xanh mát, từng đàn chim tung cánh thoát khỏi cảnh ngục tù bị thợ săn bắt nhốt.

Đây là cơ hội để chúng ta tưởng nhớ đại ân đức của đấng Cha lành, để nhìn lại chính mình và chiêm nghiệm những giáo lý mà Ngài đã dạy. Đại Lễ Phật Đản kết thúc vào lúc 9h00 cùng ngày .

BHD GĐPT Gia Định đã biểu diễn múa trống, lân, sư, rồng để cúng dường Đức Từ Phụ.

Dưới bóng Từ Quang, mừng ngày Phật Đản

Đốt hương cầu nguyện, nghiệp chướng tiêu tan

Để hân hoan theo ánh đạo vàng

Và giải thoát cho muôn loài đau khổ

(Thơ Trúc Diệp)

Bài: gdptquangducsaigon.org

Hình ảnh: GĐPT Gia Định

Bài khác nên xem

Điếu văn của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

datthinh

Khánh Hoà: Lễ Xuất gia cho Huynh trưởng tại Chùa Phổ Thiện

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ thọ cấp Huynh trưởng cập Tín, cấp Tập

Tâm Lễ