BHD Quảng Đức tổ Chức Tu bát Quan Trai Giới

Theo thông lệ hàng năm, BHD Quảng Đức tổ  chức tu bát quan trai tại Chùa Long Vĩnh, do HT Thích Thanh Đăng khai sơn, vị pháp thiêu thân HT Thích Quảng Đức có thời gian trú ngụ tại nơi này, hiện nay trú trì là HT Thích Minh Nghị, HT đệ tử của HT Thiện Minh ( nguyên Tổng Vụ Trưởng TVTN tới đây ngày 19.6.AL Lễ húy nhật của HT tổ chức tại chùa Long Vĩnh), hậu tổ thờ Đại Lão HT Đệ Nhị Tăng Thống, pháp phái Trúc Lâm- Thuyền Tôn.

Ý nghĩa Tu bát quan trai giới “ Đức Phật vì thương xót hàng đệ tử tại gia, nên chế ra pháp bát quan trai giới này để cho hàng tại gia tu tập theo tịnh hạnh của người xuất gia, gieo giống bồ đề vô thượng vào tâm khảm mọi hàng đệ tử, hầu tiến dần đến quả vị cứu cánh tuyệt đích của chư Phật.Trong kinh thí dụ pháp bát quan trai giới này như ngọc bửu châu ma ni (ngọc như ý), dù nhỏ nhưng giá trị so với các thứ ngọc khác không sao sánh kịp.”

Giới sư sẽ theo nghi thức hành lễ: Niêm hương bạch Phật: Giới sư quy y, niêm hương bạch Phật, Tán Phật, Lễ Phật, sám hối. “Xưa kia con đã tạo các vọng nghiệp, đều do vô thỉ tham sân si, bởi thân khẩu ý phát gây nên, tất cả, chúng con xin sám hối”

Giới sư Khai thị “Khổ hải vô biên, nếu không có thuyền từ thì không sao lên được bờ giải thoát; luân hồi mờ mịt, nếu thiếu hẳn tịnh giới thì khó mà ra khỏi cảnh tối tăm. Chính chư Phật cũng nhờ giới mà thành chánh quả. Bất luận đại thừa, tiểu thừa, thế gian hay xuất thế gian không ai là không thọ trì giới pháp mà được hưởng quả an vui. Ngặt nỗi hàng tại gia bị trần lụy đoanh vây, không thể chung thân theo dõi! Vì thế đức Như Lai phương tiện chế ra giới pháp này dạy cho hàng tại gia mỗi tháng gặp ngày trai phải một ngày một đêm thọ trì. Công đức của giới bát quan trai này, nó là tịnh nhơn vô lậu hơn tất cả phước báo nhơn thiên và là con đường thẳng đến đạo quả vô thượng bồ đề.” giới sư khai thị giới tướng.

Tu bát quan trai lần này có rất nhiều quý Anh Chị Ủy viên, phụ tá, Gia trưởng,Huynh trưởng và một số Đoàn sinh.

Sau phần tụng kinh Phổ môn, cúng dường và thọ trai, đến chiều, sau phần niệm Phật, pháp thoại của Thượng Tọa Thích Quảng Tánh “Tuổi trẻ với phát bồ đề tâm ”, tụng kinh di đà, xả giới . Anh chị em ra về trong hoan hỷ, được một ngày tu tập, một ngày sống trong hào quang của chư Phật.

%name

%name

%name

%name
%name
%name
%name
%name

%name VP BHD QUẢNG ĐỨC

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 1/2019

Tâm Lễ

GĐPT Cam Ranh: Khóa tu Bát Quan Trai lần 1 – năm 2016

Huệ Quang GĐPTVN

Ban Tổ Chức Pháp Hội Thù Ân họp phiên bất thường