BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức khóa tu BÁT QUAN TRAI GIỚI KỲ 2 NĂM 2022.

Vào lúc 7:30 ngày 11.12.2022 (nhằm ngày 18.11.Nhâm Dần), BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức khóa tu BÁT QUAN TRAI GIỚI KỲ 2 NĂM 2022. Quang lâm chứng minh, giới sư Thượng tọa Thích Minh Trí,- Trụ trì, cùng chư tôn thiền đức chùa Long Vĩnh.

Duyên khởi“ …Thọ trì trai giới đã có trong truyền thống tu tập của Bà la môn giáo nhưng duyên khởi của việc tu tập Bát quan trai giới nhờ sự phát nguyện thọ trì trai giới của nữ cư sĩ Visàkha. Lúc Đức Phật trú tại thành Sàvathi ở Pubbàràma, nữ cư sĩ Visàkha vào buổi sáng trong ngày rằm đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xin thọ trì trai giới.

Nhân đó Phật giảng cho Visàkha về trai giới của bậc Thánh. “Trai giới của bậc Thánh là dùng một phương pháp thích nghi để làm cho tâm cấu uế được thanh tịnh. Trong ngày trai giới, vị Thánh đệ tử niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới… và thọ trì tám giới. Do tu tập trai giới, vị ấy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới…mà tâm phát sinh niềm tin thanh tịnh, các cấu uế, phiền não nơi tự tâm lắng xuống và bị đoạn tận”(Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 3, tr370, VNCPHVN, 1996)…”

Thượng tọa Trụ trì Chùa Long Vĩnh truyền trao Bát quan trai giới. Tiếp theo, đạo tràng sám hối Hồng danh, tụng kinh Phổ môn, cúng ngọ, phạn thực kinh hành,…

Lúc 13h30 , toàn thể đạo tràng niệm Phật, kinh hành.

Đạo tràng cung thỉnh Thượng tọa Thích Quảng Tánh chia sẻ Pháp thoại chủ đề ” KHÔNG PHÓNG DẬT”.

Phóng dật là tâm buông lung, chạy theo dục vọng, không siêng năng tu tập các thiện pháp. Sở dĩ hành giả không thành tựu được chánh định cũng do tâm sở bất thiện này quấy phá, chướng ngại. Bên ngoài thì năm dục và năm trần luôn hấp dẫn, gọi mời. Bên trong thì vô minh che lấp, tham ái thúc giục. Thành ra, phóng dật gần như là một thuộc tính, là bản chất của chúng sinh.

Ngược lại, không phóng dật là tâm định tĩnh, tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Nhờ chánh niệm tỉnh giác, thu thúc lục căn, tâm được phòng hộ vững chắc, tâm phóng dật buông lung dính mắc được ngăn ngừa, hạn chế dần cho đến bất động. Đó là hộ tâm.

    “Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

– Nên tu hành một pháp, nên truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành một pháp, truyền bá rộng rãi một pháp rồi, liền được thần thông, các hạnh tịch tĩnh, đắc quả Sa-môn, đến cõi Niết-bàn (Nê-hoàn). Thế nào là một pháp? Nghĩa là hạnh không phóng dật. Thế nào là hạnh không phóng dật? Đó là hộ tâm. Thế nào là hộ tâm?

    Ở đây, Tỳ-kheo thường giữ gìn tâm hữu lậu, pháp hữu lậu. Ngay lúc người kia thủ hộ tâm hữu lậu, pháp hữu lậu, đối với pháp hữu lậu liền được an vui, cũng có tin, vui, an trụ không dời đổi, hằng chuyên ý mình, tự lực cố gắng. Như thế, này các Tỳ-kheo, người kia hành không phóng dật, hằng tự cẩn thận, dục lậu chưa sanh liền chẳng sanh; dục lậu đã sanh liền có thể khiến diệt; hữu lậu chưa sanh liền chẳng sanh, hữu lậu đã sanh liền có thể khiến diệt; vô minh lậu chưa sanh liền chẳng sanh, vô minh lậu đã sanh liền có thể khiến diệt. Tỳ-kheo đối với người kia hành hạnh không phóng dật, nhàn tĩnh ở một nơi, hằng tự giác tri để tự an vui (du hý); tâm dục lậu liền được giải thoát. Đã được giải thoát liền được trí giải thoát: Sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã lập, việc phải làm đã làm xong, không còn thọ thân nữa, như thật mà biết.

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ:

    Không kiêu, vết cam lồ/ Phóng dật là đường chết/ Không mạn là bất tử/ Ngạo mạn tức là chết.

    Thế nên, này các Tỳ-kheo, nên nhớ tu hành hạnh không phóng dật. Như vậy, các Tỳ-kheo, hãy học điều này.

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

(Kinh Tăng nhất A-hàm, tập I, phẩm 10.Hộ tâm, VNCPHVN ấn hành, 1997, tr.104)

    Vì thời gian có hạn nên Thượng tọa chỉ giảng về Không phóng dật. Sau thời thuyết Pháp, đạo tràng tiếp tục tụng kinh, đến 17:30 giờ chiều.

    Vào cuối ngày, tất cả công việc đã hoàn mãn. Anh Quảng Thành đã có những lời sách tấn, động viên Huynh trưởng và Đoàn sinh  tiếp tục tham dự  Bát quan trai kỳ tới.

VP BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn.

Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Hòa tưởng niệm Thánh tử đạo Nguyên Thường – Đào Thị Yến Phi

Huệ Quang GĐPTVN

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thăm các đơn vị trong tỉnh nhân mùa Phật đản PL 2562

Tâm Lễ

BHD GĐPT Quảng Đức Vấn An Hòa Thượng Thích Minh Chiếu

phuocthanh