BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn – Chí Thành Đảnh Lễ Ân Sư Giác Linh

BHD GĐPT Quảng Đức – Chí Thành Đảnh Lễ Ân Sư Giác Linh:

Nhớ  ngày xưa y nương nơi Thiền Viện

Từng cội hoa từng thấm đượm từ bi

vượt bão giông pháp âm thường luân chuyển

gạch đá mòn lưu dấu bước thầy đi.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Nam Kính viếng

phuocthanh

Cáo bạch: Trưởng lão HT thượng NGUYÊN hạ TỊNH tự LƯU THANH viên tịch

nhuanphap

BHD GĐPT Ninh Thuận nguyện cầu Cao Đăng Phật Quốc

phuocthanh