BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn – Chí Thành Đảnh Lễ Ân Sư Giác Linh

BHD GĐPT Quảng Đức – Chí Thành Đảnh Lễ Ân Sư Giác Linh:

Nhớ  ngày xưa y nương nơi Thiền Viện

Từng cội hoa từng thấm đượm từ bi

vượt bão giông pháp âm thường luân chuyển

gạch đá mòn lưu dấu bước thầy đi.

Bài khác nên xem

Cung an chức sự Tang lễ HTr Cấp Dũng LÊ CAO PHAN

nhuanphap

BHD TRUNG ƯƠNG – Thương Kính bái biệt

ducquang

BHD Gia Định: Thông báo tin buồn

nhuanphap