BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn – Chí Thành Đảnh Lễ Ân Sư Giác Linh

BHD GĐPT Quảng Đức – Chí Thành Đảnh Lễ Ân Sư Giác Linh:

Nhớ  ngày xưa y nương nơi Thiền Viện

Từng cội hoa từng thấm đượm từ bi

vượt bão giông pháp âm thường luân chuyển

gạch đá mòn lưu dấu bước thầy đi.

Bài khác nên xem

Ban Văn Nghệ GĐPT Việt Nam Kính Viếng

ducquang

Báo Tin

phuocthanh

BĐD GĐPT Đức Trọng – Lâm Hà Thành Kính Phân Ưu

Huệ Quang GĐPTVN