BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn – Chí Thành Đảnh Lễ Ân Sư Giác Linh

BHD GĐPT Quảng Đức – Chí Thành Đảnh Lễ Ân Sư Giác Linh:

Nhớ  ngày xưa y nương nơi Thiền Viện

Từng cội hoa từng thấm đượm từ bi

vượt bão giông pháp âm thường luân chuyển

gạch đá mòn lưu dấu bước thầy đi.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Thừa Thiên: Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

phuocthanh

Bản tin số 4: Lễ truy thăng cấp Dũng

nhuanphap

Nương Bóng thuyền từ, Siêu thăng Phật quốc( BHD GDPT Khánh Hoà )

phuocthanh