Quyết định số : 12.047/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.047/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.018/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Văn thư số : 12.064/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh

Lễ Tấn Phong cấp DŨNG GĐPT Việt Nam

phuocthanh