Quyết định số : 12.047/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.047/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.028/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Đại Hội Huynh trưởng GĐPT Biên Hòa nhiệm kỳ 2024 – 2028

Thông tư số : 12.069/HDTƯ/TB ngày 23.07.2012

datthinh