Quyết định số : 12.020/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.020/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Trình thư số : 12.086/HDTƯ/TB ngày 29.08.2012

datthinh

Văn thư 11.107/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011

datthinh

Quyết định số : 12.072/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012

datthinh