Trại Vượt Bậc Kiền Trắc Chánh Thọ – Từ Nghiêm

Trời còn giăng sương sớm tinh tấn ta bước theo Ngài – Ngại gì bao thế kỷ ánh sáng Như Lai hằng soi – Nhiệm mầu chưa Kiền Trắc bền ghi công ấy muôn đời – Đường ngàn dặm trăng sáng soi vó câu qua sông dài.

Bài khác nên xem

Khấp báo: Trưởng lão HT Thích Trí Quang viên tịch

nhuanphap

Khánh Hòa: Trại họp bạn Ngành Nữ GĐPT toàn tỉnh

nhuanphap

BHD Gia Định: Khấp báo

nhuanphap