Trại Vượt Bậc Kiền Trắc Chánh Thọ – Từ Nghiêm

Trời còn giăng sương sớm tinh tấn ta bước theo Ngài – Ngại gì bao thế kỷ ánh sáng Như Lai hằng soi – Nhiệm mầu chưa Kiền Trắc bền ghi công ấy muôn đời – Đường ngàn dặm trăng sáng soi vó câu qua sông dài.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng Chúc Tết anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Lễ tấn phong HTr Cấp Dũng NGUYỄN ĐÌNH TÂN

nhuanphap

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU tổ chức Liên trại huấn luyện Huynh trưởng A DỤC 12 – LỘC UYỂN 18 NĂM 2021

Tâm Lễ