Quyết định số : 12.059/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.059/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Quảng Nam 2  nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.029/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Phiếu thông tin số : 12.098/HDTƯ/TB ngày 30.09.2012

datthinh

Quyết định số : 12.084/HDTƯ/TB ngày 26.08.2012

datthinh