Lễ hưng tác thượng phan

Cổ đức dạy: “Thiên hữu tứ thời xuân tại thủ – Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên”. Trong trời đất có bốn mùa luân chuyển, thì mùa xuân là mùa đứng đầu; trong trăm hạnh lành của con người, thì hạnh hiếu được đề cao.

Đạo Phật đem ánh sáng giác ngộ đến quê hương đất nước Việt Nam, đã dung hòa tinh thần Phật Giáo và truyền thống dân tộc để thắp sáng tinh thần hiếu hạnh, hiếu tâm trong mỗi người con dân nước Việt, trong đó có Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã hơn 70 năm qua được huân tập hạnh hiếu và đang từng ngày thực hiện tinh thần báo hiếu, báo ân. Với bao năm gian khó trong từng ngày xây dựng tổ chức, phát triển áo Lam rộng khắp cả toàn cầu, ngôi nhà Lam truyền thống được giữ gìn, tương tục, qua bao phong ba bão táp nhưng chí nguyện vẫn kiên cường, hạnh nguyện luôn bất thối, tấm lòng từ vẫn thắp sáng nghĩa bao dung, nguyện dốc lòng tấn tu, an nhẫn hành thâm thiện hạnh, nguyện báo đáp tứ ân thâm trọng.

Tiếp nối thành tựu của Pháp Hội Thù Ân lần thứ nhất – năm 2014 – cũng tại chùa Pháp Vân, nay đầy đủ duyên lành, toàn thể Lam Viên các cấp GĐPTVN Trên Thế Giới thành tâm thiết lập đàn tràng phụng Phật, thỉnh Tăng, tổ chức PHÁP HỘI THÙ ÂN lần thứ hai (năm 2018 – PL. 2562) nhằm mục đích hồi hướng công đức, truy tiến báo tứ trọng ân, nguyện cầu âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh đồng triêm lợi lạc.

Sau lễ Chiêu Phan Sơn-Thủy vào ngày 23.10.2018 (15.9 Mậu Tuất) tại chùa Pháp Hoa bên bờ kênh Nhiêu Lộc – Sài Gòn, mở đầu cho Phật sự kiến lập Đại Pháp Đàn. Hôm nay, ngày 26.10.2018 (18.9 Mậu Tuất), từ mờ sáng, các phái đoàn Lam Viên GĐPT trên toàn quốc đã lần lượt vân tập về chùa Pháp Vân (quận Tân Phú, Sài Gòn), câu hội Pháp Hội Thù Ân lần thứ hai.

Đúng vào lúc 07g00, toàn thể Lam Viên GĐPT hiện diện trang nghiêm đạo tràng cung đón Chư Tôn Đức Ban Kinh Sư lâm nghi cử hành lễ Hưng Tác – Thượng Phan. Tiếng chuông trống Bát Nhã trầm hùng âm vang cả một góc trời khu vực đường Lê Thúc Hoạch, quận Tân Phú. Bóng Huỳnh Y rợp mát xen lẫn Áo lam hiền. Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT thanh tịnh đạo tràng chí thành cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm đàn tràng chứng minh và tác hành khoa nghi pháp sự.

Chúng con xin dâng tất cả tấm lòng thành kính lên Tam Bảo thường trụ khắp chốn mười phương chứng minh, gia hộ cho Pháp Hội Thù Ân lần thứ hai của Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới nương nhờ oai lực của từ bi và hiếu hạnh mà thắng duyên thành tựu viên mãn như sở nguyện.


Tiểu ban Truyền Thông ghi nhận tại Pháp Hội

(Nguồn; gdptthegioi.net)

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức hiệp kỵ năm 2017

phuocthanh

Nhất tâm đảnh lễ Giác linh Hòa thượng đạo hiệu Thích Ngộ Tánh tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN

Tuần lễ Huân tu cúng dường Khánh đản Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (PL.2565 – DL.2021)

Huệ Quang GĐPTVN