KHAI ĐÀN

Khi việc kiến đàn đã hoàn toàn viên mãn như sơ đồ tổ chức và kịch bản thực hiện chương trình hoàn chỉnh. Ban tổ chức cử hành lễ chiêu linh (giống như mình lập thủ tục hành chánh nhập trại, hay về dự hội thảo hoặc đại hội, chỉ chổ ăn chổ ở. Thiết lập trật tự bảo vệ chư vong linh, hương linh, chơn linh, anh linh, hoạnh hồn cô tử. HƯNG TÁC ĐẠI PHAN, Kim Cang Mật Tích, Kình Sơn Đại Sứ hộ đàn lục phương trấn thủ. Sơn thần thủy thần thổ thần túc trực hộ đàn chấp linh. Các chức sắc quản lý chư linh đều không được nhập đàn để chư linh an tịnh.

KIẾT GIỚI ĐÀN TRÀNG đồng khai chung cổ, chư thiên trổi nhạc, Sơn Thủy Địa thần phủ phục cung nghinh đức Tỳ Lô Phật Đà Gia Tôn. Rực rỡ ba thừa Đạt Ma Gia Tang Cung nghinh thường trụTăng Già Gia Chúng. Kính lạy Phàm Thánh Bồ Tát Chứng minh sư.

Kinh sư Lâm đàn, Sám chủ tựu vị trình tấu ấn chú phủ xích, rồi từng bước, nhận ấn chú phủ xích mão miện kiết giới đạo tràng như pháp vâng làm, thừa tư Tam Bảo Lực, thân khẩu ý tịnh nghiêm đủ sức gánh vác trọng trách dụng pháp lực thành tự tại lực đưa chư linh độ hoạnh hồn Giải oan cô tử, Phá địa ngục môn, khai tâm điểm nhãn ngay tại đàn tràng siêu sanh thoát hóa. Sám chủ khiêm hạ lễ lạy Đông Phương A Súc Phật, Nam Phương Bảo Sanh Phât, Tây Phương A Di Đà Phật, Bắc Phương Thành Tựu Phật, Trung Ương Tỳ Lô Giá Na. Nhận phủ xích thăng pháp tòa, thổi pháp loa, đánh trống lôn, hướng kim đài xưng tán đức từ tôn, chư hương linh nghiệp nhẹ liền thấy kim thân Phật tỏ ngộ lý vô sanh. Quan Âm Thế Chí dùng bi lực tâm đưa giác linh lìa đàn thoát hóa.

Rồi tuần tự nghe kinh thính pháp thọ thực, độ vong. Vong Giả hàm ân Phát đại nguyện lực, gió lay mưa đổ, cam lộ cành dương phủ xuống trai đàn thập phần viên mãn.

Tất cả toàn Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới kiến lập đàn tràng Kỳ Siêu Bạt Độ Giải Oan cho tất cả đồng bào tử nạn, chiến sĩ trận vong, bệnh tật tai ương, chết bờ chết bụi, chết trong lao tù, chết trên rừng xanh, chết ngoài biển đảo không phân chia tôn giáo, không phân biệt bạn thù đều thoát chốn u đồ sanh về tịnh độ, một lòng chí thiết lấy Phật Tâm Không nhất cú nhất kệ, nhất niệm độ vong, thảy đều siêu thoát nhất Như Lai tâm./.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

THÔNG ĐIỆP THÀNH ĐẠO CỦA ĐỨC PHẬT

Tâm Lễ

Đức Phật hiện diện giữa cuộc đời của Nguyễn Thế Đăng

phuocthanh

Lễ Hội Rằm Tháng Giêng

phuocthanh