BHD Trung Ương Kỳ Nguyện

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Nhất tâm kỳ nguyện chân linh Huynh trường cấp Dũng

 THIÊN TỊNH LÊ VĂN NGHỆ

Pháp tự Châu Quang1 A Nghe BNam mô A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Thuận nguyện cầu Chơn Linh Trực Vãng Tây Phương

phuocthanh

BHD Bình Định : Vãng Sanh Phật Quốc

phuocthanh

BHD GĐPT Ninh Thuận: nguyện cầu Vãng Sanh Cực Lạc

phuocthanh