BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nhất tâm hộ niệm trợ tiến hương linh Huynh Trưởng:

Đồng Ngọc – Lê Ngọc Châu

Cố PT. Ủy Viên Tổ Kiểm BHD GĐPT Quảng Nam 1

 BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Bài khác nên xem

BHD.TƯ GĐPT Việt Nam khấp báo: HTr cấp Dũng Tâm Đắc – Phan Văn Ngậc mệnh chung

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Trung Ương Phân Ưu

ducquang

BHD GĐPT Quảng Nam 1 nguyện cầu chơn linh Cao Đăng Phật Quốc

phuocthanh