BHD GĐPT Quảng Nam 1- Trực Vãng Tây Phương


 

Nhận được tin :

 Người Anh áo Lam GĐPT VN Thị Đề – Nguyễn Khắc Thọ đã xả bỏ báo thân về hầu  chư Phật ở cõi Tây Phương

Anh em BHD GĐPT QuảngNam1 – xin thành kính chia buồn cùng tang môn hiếu

quyến và tất cả quý Anh chị Lam viên BHD GĐPT Ninh Thuận.

 Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ Anh Thị Đề trực chỉ Tây Phương!

 NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

BHD Lâm Đồng viếng phúng viếng nhạc mẫu của anh Nguyên Bảo Trần Nho TTK/BHD/LĐ

phuocthanh

BHD GĐPT Bình Định: nguyện cầu Trực Vãng Tây Phương

phuocthanh

BHD GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại thành kính phân ưu

phuocthanh